Algemene Voorwaarden
September 2018

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van Circles of Joy. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op het moment dat je een bestelling in de webshop plaatst. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijk informatie, lees deze daarom goed door!

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (hierna: Circles of Joy);
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Circles of Joy en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Dag: kalenderdag;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Circles of Joy en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Circles of Joy en de consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3: Identiteit van Circles of Joy
Circles of Joy; Eenmanszaak, handelend onder de naam “Circles of Joy”; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62350455, gevestigd te Amersfoort;

Artikel 4: Aanbod en prijzen
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4. Afbeeldingen en productfoto’s op de website zijn zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Houd er rekening mee dat kleuren iets kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur (afhankelijk van de instellingen op je telefoon/computer en type beeldscherm).
5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Circles of Joy niet.
6. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW.

Artikel 5: Koop & overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van (digitale) aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Ondernemer bevestigt direct de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
2. Ondernemer treft Circles of Joy passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de digitale overdracht van data en zorgt voor een veilige web- en betaalomgeving.
3. Circles of Joy zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van Circles of Joy waar de consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 7: Betaling
Bestellingen die via de webshop worden geplaatst, dienen – tenzij anders bepaald – betaald te worden via iDEAL of Bankcontact / Mister Cash (Belgische klanten). Verzending en afhandeling van de bestellingen geplaatst via de webshop, vindt pas plaats nadat betaling is ontvangen. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 8: Nakoming overeenkomst en garantie
1. Circles of Joy garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door 
partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat in voor de garantie van het geleverde product.
2. Alle hoelahoeps van Circles of Joy worden met de hand gemaakt en net als bij ieder ander product zal de hoelahoep na enige tijd gebruikssporen ontwikkelen. Dit is afhankelijk van de manier waarop de hoepel wordt gebruikt. Lees hiervoor onze “do’s en dont’s” voor het gebruik van de hoelahoep. Gebruikssporen door normaal gebruik van de hoelahoep vallen niet onder de garantie.

Artikel 9: Levering en uitvoering
1. Circles of Joy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Circles of Joy kenbaar heeft gemaakt.
3. Circles of Joy geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding zoals onder 3 zal Circles of Joy het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Circles of Joy tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Circles of Joy bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10: Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Circles of Joy mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De bedenktijd voor de consument gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts uitgepakt voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan onder 3.
5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door te mailen naar info@dehoepelfabriek.nl. Circles of Joy stuurt vervolgens het herroepingsformulier en verder instructies per e-mail aan de consument toe.

Artikel 11: Verplichtingen ondernemer bij herroeping
1. Circles of Joy stuurt hij na ontvangst van een melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Circles of Joy vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Circles of Joy in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Circles of Joy wacht met terugbetalen tot het product retour ontvangen is, tenzij Circles of Joy heeft aangeboden het product zelf op te halen.
3. Circles of Joy gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Circles of Joy de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12: Verzendkosten bij herroeping
1. De consument zendt het product zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het melden van de retour, terug of overhandigt het product aan (een gemachtigde van) Circles of Joy. Dit is niet nodig als Circles of Joy heeft aangeboden het product zelf af te halen.
2. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Circles of Joy verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Circles of Joy niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Circles of Joy aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 13: Uitsluiting herroeping
Producten die niet standaard in het assortiment zitten en op verzoek van de consument en volgens specificaties van de consument worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 14: Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij Circles of Joy.
2. Klachten worden in principe binnen 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht) beantwoord. Als dit niet mogelijk is, wordt de consument hierover binnen 14 dagen geïnformeerd. Circles of Joy geeft de consument een indicatie op welke termijn de klacht alsnog wordt afgehandeld.

Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht
1. De consument dient Circles of Joy in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
2. Als de consument na 4 weken nog steeds niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door Circles of Joy, kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie (bijvoorbeeld de geschillencommissie Thuiswinkel) of de consument kan het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.
3. Op overeenkomsten tussen Circles of Joy en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden? Neem contact op via hello@circlesofjoy.nl

© Circles of Joy 2015 – 2018(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2021 Circles of Joy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel